Kuidas me sind aitame?

support-logo - CopyTöö ei edene? Töötajad pole õnnelikud? Kliendid nurisevad?

Pakume põnevaid koolitusi ja viime läbi tegusaid töötubasid, mis loovad teie organisatsioonile väärtust. Teeme kõik selleks, et koolitused ja töötoad oleksid praktilised ja et neist oleks kasu ka pikemas perspektiivis.

Tänaseks on ümber saanud müümise, juhtimise ja suhtlemise ”nippide” koolituste ajad.“Nipp” on kiire võte, mis ei baseeru tegelikul sisul, vaid töötab teatud tingimustes. Kindlam tee sihile on isikuareng: mida kõlbelisem on töötaja, seda lojaalsem on ta ideele ja ettevõttele. Mida kõrgemad on tema inimlikud väärtused, seda koostööaltim ta on.

Geko Koolitus lisab juurde aja mõõte, st „nipid“ on küll lühikese ajaga omandatavad, kuid nende mõju on ajutine. Oskused ja isikuareng  vajab omandamiseks aega, kuid nende  mõju on jääv ja elus edasiviiv.

Geko Kooli­tus OÜ on loodud  2005 aastal, kooli­tajate kommunikatsiooni- ja andragoogikaalane kõrgharidus, suhtlemistreeneri praktika ja üle 20 aas­ta pikkune prak­ti­line klien­ditöö organiseerimise koge­mus rahvus­va­he­lises fir­mas annab kooli­tus­part­neri valikul eelise! Suure­mate pro­jek­tide puhul teeme koost­ööd meie partneritega, kel­lega on sar­nased arusaa­mad kliendis­uhete põhimõtetest.

stick_figure_bull_fighter_400_clr_12715 - CopyI etappkoolituste täpne eesmärk püstitatakse alati koostöös tellijaga. Mida põh­ja­likum on ette­valmis­tus, seda tule­mus­likum on kooli­tus!

Koolitusvajaduse väljaselgitamine.

Organisatsiooni strateegiast, aktuaalsetest probleemidest ja inimpotentsiaalist lähtuvalt koolituseesmärkide püstitamine.

Koolituse koostamine vastavalt tellija koolitussoovile ja kooskõlastatud eesmärgile, mis seostaks koolituse  ettevõtte praktiliste probleemide lahendamisega – parim õppimine toimub läkoolitusvajadusbi reaalse tegevuse.

II etapp – tellimuse täpsustamine või lepingu sõlmimine pärast koolituse tegeliku maksumuse kooskõlastamist

  • Koolituse hinnale lisandub transpordi- ja/või parkimise kompensatsioon. Väljasõidukoolituse lisakoefitsent on kokkuleppeline: 10-50%.
  • Klientfirma lepingu alusel ja jätkukursuse puhul laieneb tellimusele ja teie ettevõtte töötajatele 10% hinnasoodustus.
  • Õppematerjalid on reeglina hinna sees, kliendi/õppijate soovi korral spetsiaalselt tellitud õppematerjali eest tasumine on kokkuleppeline.

stickmen_building_blocks_800_clr - CopyIII etapp – koolituse läbiviimine. Koolitus toimub teie soovidele kohaldatud ajal.

IV etapp – õpitulemuste hindamine toimub vastavalt kokkuleppele koolituse raames ilma lisatasuta või täiendava testimis-tellimusena. Tunnistused, tagasiside õppijatelt, aruanne klientfirmale.

Ettevõttesiseste koolituste grupid koosnevad enamasti 8-12 osalejast, kes on aktiivselt kaasatud vestlusringi, kus üheskoos otsime vastuseid igapäevaolukordi puudutavatele küsimustele. Kokkuleppel kasutame videotreeningut.

Koolituste hinnad kujunevad kokkuleppel kliendiga vastavalt grupi suurusele, mahukusele ja koolituse raskusastmele.

Meie eesmärk on pakkuda põnevaid koolitusi ja viia läbi tegusaid töötubasid, mis loovad teie organisatsioonile väärtust. Teeme kõik selleks, et koolitused ja töötoad oleksid praktilised ja et neist oleks kasu ka pikemas perspektiivis.

Kui mõni meie koolitustest haakub teie ettevõtte vajaduste ja huvidega, siis paneme meelsasti kokku teie vajadustele vastava personaalse programmi.