Vaatate hetkel

admin

Kuidas hinnata töötajate & organisatsiooni koolitusvajadust

Töötajate koolitamine ettevõtetes on üks olulisemaid võtmeküsimusi, kui räägime tulemusele orienteeritud tegevusest, professionaalsest meeskonnatööst ja kvaliteetsest tulemusest. Tänapäevane tehnoloogia ja ärikultuur arenevad …

Coaching

Mida coaching on ja mida coaching ei ole? • Coach on partner, kes aitab Sul oma sihte seada ja edukalt nende poole …

Meeskonnacoaching

LAHENDUSKESKNE MEESKONNACOACHING – lahenduskeskne muutus Meie coachingu mudel toetub Milton Ericksoni lahenduskesksele coachingule ja  Gregory Batesoni süsteemsele juhtimisele, luues organisatsioonides ja meeskondades …

Kuidas sünnib Gekokoolitus

I etapp – koolituste täpne eesmärk püstitatakse alati koostöös tellijaga. Mida põh­ja­likum on ette­valmis­tus, seda tule­mus­likum on kooli­tus! Koolitusvajaduse väljaselgitamine. Organisatsiooni strateegiast, …