MTÜ Igale lapsele pere sisekoolitajate koolitus

2016. aastal alustas MTÜ Igale lapsele pere sisekoolitajate koolitusprogramm 160 AK ulatuses.

MTÜ Igale lapsele pere sisekoolitajate väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab tulemuslikult läbi viia kasuvanematele, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ning valdkonna teenusepakkujatele mõeldud koolitusi.Väljaõppe läbimine annab baasi hooldust vajavate lastega tegelevatele täiskasvanutele mõeldud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks, pakkudes kaasaegset metoodikat koolitusprotsessi juhtimiseks.

Programmist ja põhimõtetest

Sisekoolitajate väljaõppe eesmärk on õpetada kompetentse, mis on koolitajatele vajalikud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Programm koosneb 10 õppesessioonist, kokku 20 õppepäeva.

Väljaõppe tulemusena selles osaleja:

 • valdab peamisi suhtlemismudeleid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
 • tunneb kiindumusteooriat ja selle osa lapse arengus;
 • mõistab koolitaja vastutust koolitusprotsessi kui terviku juhtimisel ja jälgib täiskasvanute koolitaja ning suhtlemistreeneri kutseeetika printsiipe;
 • on teadlik kolmest peamisest protsessist grupiviisilisel koolitusel (õpi-, grupi- ja isiksusliku kasvu protsess) ning valdab nende juhtimise peamisi võtteid;
  tunneb täiskasvanute koolitamise põhiprintsiipe ning väärtustab kaasava õpikeskkonna kujundamist;
 • oskab välja selgitada õpivajadused ning kavandada õpivajadustele vastava eesmärgipärase koolitusprotsessi, sh koolitusprogrammi, õppemeetodid õppematerjalid;
 • märkab isiksusliku kasvu protsesse ja teab, kuidas toetada õppijat ärevuse ja vastupanu korral;

Väljaõppe programm ja ajakava – õppekava on lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks.

Sisekoolitaja väljaõppe lõpetamise edukaks lõpetamiseks on õppija:

 • esitanud kõik iseseisvad ülesanded
 • on osalenud  80 % praktikumidest
 • sooritanud edukalt teooria-arvestuse
 • viinud läbi koolituse õppegrupi liikmetele

Kirjandus, mille lugemine on väljaõppel osalemise eelduseks: Rygaard N. P. “Kiindumushäirega laps”

Koolitajad

Väljaõppe põhijuhendajad on riikliku kutsetunnistusega koolitajad. Lisaks kaasame sisekoolitajate väljaõppe läbiviimisesse mitmeid tunnustatud kasuperede valdkonna praktikuid ja koolitajaid. Meie koolitajatel on pikaajaline koolitamise kogemus ning täiskasvanute koolitajate kutsetunnistused.

Korraldusest

Sisekoolitajate väljaõpe toimub perioodil detsember 2016 kuni november2017, kokku toimub kümme 2 päevast õppesessiooni. Õppesessioonid toimuvad kaheksas maakonnas. Väljaõppe korraldab Gekokoolitus OÜ. Majandustegevuse teatise nr 155997.

Väljaõppe edukalt lõpetanutel on võimalus alustada suhtlemistreeneri kutse taotlemist, samuti on koolitus sobivaks kvalifikatsioonikoolituseks täiskasvanute koolitajatele.

Õppemaks

Õppemaksu tasub MTÜ Igale lapsele pere

Kontakt ja info

Õppekava on välja töötatud tellija vajadustest lähtuvalt ja järgides TÄKSi kvaliteedi tagamise põhimõtteid. Täiendavate küsimuste ja info saamiseks võtke ühendust anneli@gekokoolitus.eu või 5131993