Giidikoolitus

teamwork_lift_earth_pc_800_clr_2960-220x300Sihtgrupp: Õppijad, kes soovivad omandada giidi tööks vajalikke eelteadmisi või kes soovivad asuda tööle giidina. Kutsetunnistuse saamiseks tuleb sooritada giidide atesteerimise eksam.

Kursuse teemad:

Giidi kutse ja kutsestandard
Turismimajandus- ettevõtlus, turundus, reklaam
Giiditöö alused
Giiditöö metoodika ja eetika
Teabeallikad ja nende kasutamine
Giiditeksti loomine ja ekskursiooni marsruudi koostamine
Praktikult praktikule
Loodus ja keskkond
Ajalooline ülevaade
Kunst ja muinsuskaitse
Jalgsituur vanalinnas
Esmaabi
Eesti ja Tallinn

Kursuse lõpetanu tunneb ja teab

 • giidi kutse olemust
 • giidindusega seotud seadusandlust ja kutsestandardeid
 • Tallinna giidide atesteerimise marsruuti ja sellele jäävaid peamisi vaatamisväärsusi
 • Omab ülevaadet Tallinna ja Eesti ajaloost, kultuurist ja loodusest ning giidi töös tähtsatest objektidest , teab kuidas rääkida turistile Eesti ja Tallinna ajaloost
 • kuidas tutvustada turistile Tallinna peamisi vaatamisväärsusi
 • kuidas rääkida turistile poliitikast, majandusest, sotsiaalsfäärist, kultuurist, religioonist, tundlikel teemadel
 • teab konfliktijuhtimise ja grupijuhtimise aluseid ning oskab neid kasutada oma töökeskkonnas.

oskab

 • luua oma kliendile sobivat giiditeksti
 • esineda avalikult bussis, tänaval ja siseruumis
 • suhelda erinevate klientide ja erinevate gruppidega tunneb erinevate sotsiaalsete oskuste põhimõtteid ning oskab teadliku enesejuhtimise abil ennetada probleeme ja vajadusel neid lahendada
 • ennast kehtestada ja juhtida
 • juhtida rühma etteantud marsruudil
 • püsida etteantud aja raamides
 • kasutada mikrofoni
 • teha koostööd bussijuhiga
 • teha koostööd töö tellijaga
 • enda isiksuse tüübist, võimetest, oskustest, väärtushinnangutest ja huvidest lähtuvalt analüüsida oma käitumist ning teadlikumalt gruppi juhtida;

väärtustab

 • klientide erinevat geograafilist, hariduslikku ja sotsiaalmajanduslikku tausta
 • kliendi Tallinnas veedetavat aega
 • giidi eetikakoodeksit
 • Eestit ja Tallinnat kui elupaika ning sihtkohta

Koolituse aluseks on Giidide Kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10087036/lae/giid-i-ii-meistergiid-iii-11pdf