Klienditeenindus edasijõudnutele

stick_figure_holding_checkered_flag_400_clr_3917Klienditeenindajad on oma ettevõtte peamine visiitkaart. Tema on see, kes loob firma näo. Temast sõltub otseselt ettevõtte edu või ebaedu.

Teenindusettevõtte eesmärk on rahulolev klient ja kui kliendile meeldib konkreetses ettevõttes oste sooritada või teenust kasutada, tuleb ta ikka ja jälle tagasi. Kliendirahulolu nimel töötavad kõik ettevõtte töötajad, kuid kõigi pingutus realiseerub kõige vahetumalt teenindaja töös, kes kliendiga suheldes kujundab nende mulje ettevõttest.

Hea teenindaja on sõbralik, avatud, soe, empaatiavõimeline, tähelepanelik ja hea suhtleja. Ta peab oskama kuulata ning saadud info põhjal vestlust edasi viia, sealjuures oma ego kõrvale jättes. Selle iseloomustuse põhjal võiks väita, et head teenindajad on parim osa inimkonnast. Malle Annuka Äripäev 07.08.2002

Meid ümbritsevas majanduskeskkonnas on palju ettearvamatut, kuid mõned asjad sõltuvad ainult meist ja nende arendamine väljendub varem või hiljem ettevõtte edus. Üheks võtmeteguriks  on kahtlemata teenindus. Klienditeeninduskoolitustel selgitatakse, luua kontakti ja panna end kliendi olukorda. Meie nägemus on lisaks, et teenindus ei ole meie loomulik käitumine, vaid professionaalne e õpitud käitumine.

“Uuringud näitavad, et tänapäeva organisatsioonidest saavad olla edukad vaid need, kes defineerivad end teenindusorganisatsioonidena, sõltumata sellest, kas tegevusalaks on metalli sulatamine või hamburgerid.” (Peters, T., Waterman, R. In Search of Excellence)

Koolituse läbinud teenindusmeeskonnal tõuseb motivatsioon, paraneb infovahetus. Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

Koolituse eesmärk on täiendada klienditeeninduses töötavate inimeste: teenindusjuhtide, müügijuhtide, müügiagentide, teeninduse erinevate valdkondade klienditeenindajate ning müüjate
olemasolevaid teadmisi ja praktilisi oskusi suhtlemispsühholoogias ja klienditeeninduses teenindaja tööga toimetulekuks ja teeninduskvaliteedi tõstmiseks. Õppija omandab suhtlemistehnikad. Saab suhtlemissituatsioonide käsitlemise oskusi. Õpib viisaka klienditeeninduse aluseid ja arendab tööalase suhtluse oskusi. Õpib tundma teeninduse olemust ja sisu. Mõistab teenindamiseks vajaliku mõttekultuuri. Mõistab klienditeenindaja rolli. Õpib tundma kutse-eetika põhitõdesid. Arendab sallivust ja tolerantsust. Arendab meeskonnatöö oskust. On valmis pakkuma konkurentsi tööturul.

figures_give_high_five_1600_clrKoolituse läbinu

  • Suhtleb klientidega ettevõtte mainet hoidvalt ja mõistab tänapäevase teeninduskultuuri olemust ja teenindaja rolli ettevõtte esindajana.
  • teab ja tunneb teenindusliku mõttekultuuri olemust, teeninduse kui olulise majandusharu olemust ja teenindaja kui ettevõtte esindaja rolli ning teenindaja kutse-eetika põhitõdesid; teab, kuidas esindada oma ettevõtet;
  • teab erineva kultuuritaustaga klientide kombeid, tavasid ja väärtushinnanguid;teab, kuidas selgitada välja kliendi vajadused;
  • meeskonnatöö tähtsust;oskab mõelda kliendikeskselt, ennast ja oma teeninduskäitumist analüüsida;
  • teab, millised on tippteenindajale omased käitumisviisid;
  • on omandanud erinevaid tehnikaid ja võtteid klientidega suhtlemisel.
  • oskab analüüsida oma suhtlemisoskusi; oskab luua endast positiivse mulje;
  • oskab käituda erinevates suhtlemissituatsioonides;
  • mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi