Konfliktide lahendamine

Paraku moodustavad konfliktid lahutamatu osa meie igapäevaelust ja nende lahtiharutamine vfighters_ready_faceoff_800_clr_11107 - Copyõib mõnikord tunduda võimatu ülesandena. Sellegipoolest võib konfliktide edukas lahendamine pöörata halvad suhted headeks ja muuta head suhted veelgi paremaks. Probleemi käsitlemise puhul on oluline, et igal osapoolel oleks võimalus oma arvamus välja öelda ning ka teiste arvamus ära kuulata. Konflikti tuuma lahtirääkimine võimaldab teiste inimeste motiive mõista ning nende käitumistest aru saada

 • Erinevad rolliootused
 • Oma hoiakute ja hinnangute märkamine ja teadlik muutmine
 • Kuidas jõuda kommunikatsioonipartneri tegelike probleemide ja vajadusteni?
 • Efektiivne kuulamine, erinevad kuulamistehnikad.
 • Tagasiside andmine konfliktses olukorras
 • Kuidas seada piire vestluspartneri ebameeldivale käitumisele. Kehtestav eneseväljendus.
 • Meeskonnatöö. Meeskonnakäitumise paranemine. Koolituse läbinud teenindusmeeskonnal tõuseb motivatsioon, paraneb infovahetus. Treening on suurepärane võimalus lahendada ja maandada võimalikke konflikte, meeskonda mobiliseerida ja hoida.

Koolituse eesmärk: näidata, et enamik meist tuleb edukalt toime konfliktide lahendamisega. Arendada oskusi seista enese vajaduste ja huvide eest, arvestades ka teise poole huvisid ning vajadusi

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet konflikti kujunemise põhimõtetest ning mõjuteguritest;
 • tunneb ära erinevaid konfliktitüüpe ning oskavad kasutada sobivaid meetodeid nende lahendamiseks;
 • tead5vustab koostöö olulisust ning oskab planeerida ja analüüsida oma tegevusi meeskonna- ja kogukonnaliikmena; püstitada eesmärke efektiivse koostöö saavutamiseks.
 • Teab, mida tähendab enesekehtestamine, tõepärane enesehinnang. mina-tasandid ja oskab oma käitumisstiili analüüsida ja vajadusel muuta.
 • oskab suhtlemist alustada ja lõpetada
 • teab, mis on suhtlemisbarjäär ja suhtlemistakistused. Oskab vältida v. ennetada suhtlemist takistavaid tegureid
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid ning suhelda täiskasvanu tasandil
 • mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi;
 • teab, mis on suhtlemisbarjäär ja suhtlemistakistused. Oskab vältida v. ennetada suhtlemist takistavaid tegureid
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid ning suhelda täiskasvanu tasandil; mõistab suhtlemisoskuste tähtsust ja olemust ning nende arendamise võimalusi;
 • Oskab käituda kehtestavalt, kasutades võitja-võitja lähenemisviisi